Şirketimiz tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak bahsedilecektir.) ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak bahsedilecektir.) ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

“Kişisel veri” : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

“Kişisel verilerin işlenmesi” : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

“Veri işleyen” :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

“Veri kayıt sistemi”: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

“Veri sorumlusu”: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kanun kapsamında şirketimiz “veri sorumlusu” olarak addedilmektedir.

Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMU” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:

Bright Smiles, Bright Futures(Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler) Projesi’nin bir katılımcısı olduğunuz için, “Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olarak teşekkür ederiz. Proje sırasında kişisel verilerinizi (Adınız ve Soyadınız, Cep Telefonu numaranız, Elektronik Posta Adresiniz) toplamamız ve işlemimiz gerekmektedir. Bu bilgilerinizi Bright Smiles, Bright Futures(Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler) Projesi’ni yönetmek ve organize etmek için kullanacağız. Bu Porje kapsamında hizmet veren 3. Kişilerle kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Ayrıca kişisle verilerinizi yurtiçi ve yurtdışında mukim Colgate-Palmolive grubu iştiraklari, iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları(bulut depolama hizmetleri vb.) ile de paylaşabiliriz.

Ayrıca, Bright Smiles, Bright Futures(Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler) Projesi kapsamında, “Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adına veri işleyen (yurtiçinde ve yurtdışında IT desteği veren, trafik / müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmenyasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firma/firmalar, Google, Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medya kanallarına ve bunların sahibi olan firmalar ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Belirtildiği üzere, Kişisel veriler kural olarak, sizlerin açık rızası olmaksızın işlenemez veya aktarılamaz. Ancak KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi veya aktarılması mümkündür. Bu haller başlıca aşağıdaki gibidir:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel verilerin işlenmesinde Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine ve şartlarına uyulmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

6689 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri paylaşımında bulunan ilgili kişilerin hakları düzenlenmiştir. Bu çerçevede şirketimize başvurarak;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. 6689 Sayılı Kanun’un “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Yukarıdaki 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için yasal olarak zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

KVKK uyarınca Colgate’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

· Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

· Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları*, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

· Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu ve kişisel verilerinizin Bright Smiles, Bright Futures(Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler) Projesi kapsamında işleneceğini kabul etmektesiniz.


ÜYELİK ve KULLANIM KOŞULLARI

Bu İnternet Sitesinin kullanım amacı; Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Colgate” olarak anılacaktır)nin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(bundan sonra MEB olarak anılacaktır) ile birlikte yaklaşık 12 senedir sürdürdüğü “Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler” (Bright Smiles, Bright Futures) sosyal sorumluluk programı kapsamında, programa katılan 3. Sınıf öğretmenlerine ve öğrencilerine(bundan sonra “Katılımcılar” olarak da anılacaktır) yönelik öğrenci ve öğretmen kitlerinin ulaştırılmasıdır. Colgate bu amacı gerçekleştirmek için program kapsamındaki iş ortakları ile çalışmakta olup, bu doğrultuda Katılımcıların kişisel verilerini, iş ortakları ile paylaşabilir. Katılımcılar bu siteye üye olarak bu durumu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamındaki hakları ile ilgili bilgilendirme, beyan ve onay formunu eksiksiz okuyup, kabul ettikleri takdirde Katılımcılar siteye üye olabileceklerdir.

Bu halde, Katılımcılar, siteye üye olarak aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcıların, iş bu Üyelik Koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik ya da gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmesi durumunda yapılan başvuruları geçersiz sayılır ve bu halde kendilerine Proje kapsamında sunulan kitler ulaştırılmaz, kendilerine ilave bir hak tanınmaz.

1. BAŞVURU VE ÜYELİK

1. Katılımcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, iletişim bilgileri onayladıktan sonra, işbu Koşullar dâhilinde internet sitesini “üye” olarak kullanmaya başlayabilir.

2. Katılımcı, kayıt esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul ve beyan eder. Katılımcı, her zaman kişisel bilgilerini internet sitesi aracılığıyla güncelleyebilir.

2. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

1. Proje kapsamındaki; illerde yer alan 3. sınıf öğrencilerinin derslerine giren öğretmenler, bilgilerini internet sitesine kayıt ederler.

2. Eğitim alan 3. sınıf öğretmenleri e-mail adreslerine gelen şifre ile internet sitesine giriş yaparak en geç 15 gün içinde Colgate tarafından hazırlanan eğitim destek materyallerini talep ederek “Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler” eğitim programını eğitim öğretim yılı içerisinde kendi öğrencilerine uygular.

3. Eğitim alan 3. sınıf öğretmenleri “Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler” eğitim programını, eğitimi aldığı eğitim öğretim yılında öğrencilerine uygulayamazlar ise, en geç takip eden eğitim öğretim yılının ilk döneminde öğrencilerine uygularlar.

4. Katılımcı, Colgate’in Proje kapmsaında ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

5. Colgate’in Proje kapmsaında ücretsiz olarak sunduğu hizmet stoklar ile sınırlıdır.

6. Katılımcı’nın işbu metinde belirtilen Kullanım Koşullarına aykırı davrandığının tespiti halinde, Colgate Katılımcı’nın üyeliğini askıya alma veya üyelikten tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

7. Colgate’in sunduğu hizmetten yararlanan Katılımcı, internet sitesini hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Katılımcı internet sitesi aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Colgate’i doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8. Colgate; teknik aksaklıklar veya herhangi başka bir sebep nedeniyle hizmetten faydalanılamaması durumunda ve işbu koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

9. Katılımcı, internet sitesi dahilinde bulunan, Colgate ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

3. SONA ERME

1. Katılımcı, Colgate uygulama üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki şekilde iptal edebilir;

1. …………….. adresine yapilacak talepten sonra sistemde kayitli bulunan epostasina gonderilen silme talebinin onaylamasi durumunda gerçekleşecektir.

4. DİĞER ŞARTLAR

1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “Colgate'in telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Colgate’e aittir. Katılımcı, Colgate Hizmetleri'ni, Colgate bilgilerini ve Colgate’in telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Katılımcı Colgate’in izni olmaksızın, Colgate’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

2. Colgate’in; Colgate Hizmetleri, Colgate bilgileri, Colgate telif haklarına tabi çalışmaları, Colgate ticari markaları, Colgate ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Colgate, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu üyelik ve kullanım koşullarını, uygun göreceği herhangi bir zamanda, internet üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında geçerlilik kazanaraktır.

3. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Colgate, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Colgate için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Colgate’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Colgate’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu Koşullar, Katılmcı’nın üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Colgate, Katılımcı’nın işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Colgate Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Ayrıca Colgate herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak feshetme hakkına sahiptir.

6. COLGATE’İN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ Katılımcı, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Colgate’in kendi veya hizmet ilişkisinde bulunduğu iş ortaklarının veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Colgate’in yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

7. YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme Katılımcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


YENİ ÜYE KAYIT FORMU

Kişisel Bilgiler